Политика за поверителност на данните


I. Име и адрес на администратора на данни

Администраторът на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и други национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и други разпоредби за защита на данните е:

ЩРАБАГ ЕАД
People & Culture 
бул. Цариградско шосе 115 Г, Етаж 8
1784 София/България
Тел. +359 (2) 445 88 14
karriere@strabag.com
www.karriere.strabag.com/bg

II. Обща информация за обработката на данни

1. Обхват на обработка на лични данни

Като принцип обработваме личните данни на нашите потребители само до степента, в която е необходимо да осигурим функционалността на уебсайта, както и нашето съдържание и услуги. Обработването на личните данни на нашите потребители се извършва редовно само със съгласието на потребителя. Изключението е в случаите, когато не е възможно да се получи предварително съгласие по обективни причини и обработването на данни е разрешено от закона.

2. Правно основание за обработка на лични данни

Ако получим съгласието на субекта на данните за обработване на операции, включващи лични данни, член 6, парагаф 1, буква (а) от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) служи като правно основание.

Когато обработваме лични данни, които са необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, член 6, параграф 1, буква (б) от ОРЗД служи като правно основание. Това важи и за обработката на данни, които са необходими за изпълнение на преддоговорни мерки.

Ако обработката на лични данни е необходима за спазване на законово задължение, на което нашата компания е субект, член 6, параграф 1, буква (в) от ОРЗДслужи като правно основание.

В случай, че жизненоважни интереси на субекта на данни или друго физическо лице налагат обработването на лични данни, чл. 6, параграф 1, буква (г) от ОРЗД служи като правно основание.

Ако обработването е необходимо за защита на легитимния интерес на нашата компания или на трета страна и ако интересите, основните права и свободи на субекта на данните нямат преиммущество над посочения интерес, член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД служи като правно основание за обработка.

3. Изтриване и срок на съхранение на данните

Личните данни на субекта ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта за съхранение вече не е валидна. Съхранението може да продължи след това, ако това е предвидено от европейското или националното законодателство в регламенти на Съюза, закони или други разпоредби, на които се подчинява администраторът. Данните ще бъдат блокирани или изтрити дори ако периодът на съхранение, предписан от посочените стандарти, изтече, освен ако не е необходимо допълнително запазване на данните с цел сключване или изпълнение на договор.

III. Предоставяне на уебсайт и създаване на дневник

1. Описание и обхват на обработката на данните

Всеки път, когато се осъществи достъп до нашия уебсайт, нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на достъпващия компютър.
Събират се следните данни:

(1) Информация за вида и версията на използвания браузър
(2) Операционната система на потребителя
(3) Доставчикът на интернет услуги на потребителя или
(4) IP адрес на потребителя
(5) Дата и час на достъп
(6) Уебсайтове, от които потребителската система е осъществила достъп до нашия уебсайт
(7) Уебсайтове, до които потребителската система осъществява достъп чрез нашия уебсайт

Тези данни се съхраняват и в нашите системни регистрационни файлове. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

2. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за временно съхраняване на данни и регистрационни файлове е съответно член 6, параграф 1 от ОРЗД.

3. Цел на обработката на данните

Временното съхраняване на IP адреса от системата е необходимо, за да се позволи доставката на уебсайта до компютъра на потребителя. За тази цел IP адресът на потребителя трябва да остане съхранен по време на сесията.

Регистрационните файлове се съхраняват, за да се гарантира функционалността на уебсайта. Освен това използваме данните, за да оптимизираме уебсайта и да гарантираме сигурността на нашите системи за информационни технологии. В този контекст не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.

Тези цели включват и нашия легитимен интерес за обработката на данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранение

Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. В случай на събиране на данни за предоставяне на уебсайта, това е случаят, когато съответната сесия е приключила.

В случай на съхранение на данни в регистрационни файлове това е така най-късно след 180 дни.

5. Възможност за рекламация и премахване

Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данни в регистрационни файлове е абсолютно необходимо за работата на уебсайта. Следователно потребителят няма възможност да възрази.

IV. Използване на бисквитки

а) Описание и обхват на обработката на данните

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Когато потребител влезе в уебсайт, бисквитка може да се съхрани в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен низ от знаци, който позволява на браузъра да бъде уникално идентифициран, когато уебсайтът бъде извикан отново.

Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-полезен. Някои елементи на нашия уебсайт изискват извикващият браузър да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата.

Следните данни се съхраняват и предават чрез бисквитки:

(1) Поведение при търсене

Ние също използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да анализираме поведението на потребителите при сърфиране.

По този начин могат да се прехвърлят следните данни:

(1) Въведени думи за търсене
(2) Честота на показвания на страници
(3) Използване на функциите на уебсайта

Събраните по този начин потребителски данни се псевдонимизират чрез технически предпазни мерки. Следователно вече не е възможно да се присвоят данни на извикващия потребител. Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

При достъп до нашия уебсайт потребителите се информират чрез информационен банер за използването на бисквитки за целите на анализа и се препращат към тази декларация за защита на данните. В този контекст се прави позоваване и на това как съхраняването на бисквитки може да бъде предотвратено в настройките на браузъра.

При достъп до нашия уебсайт потребителят се информира за използването на бисквитки за целите на анализа и се получава съгласие за обработка на личните данни, използвани в този контекст. В този контекст се прави препратка и към тази политика за поверителност.

б) Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработка на лични данни с помощта на технически необходими бисквитки е член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД.
Правното основание за обработката на лични данни с помощта на бисквитки за целите на анализа е член 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД, ако потребителят е дал своето съгласие за това.

в) Цел на обработката на данните

Целта на използването на технически необходими бисквитки е да се улесни използването на уебсайтове от потребителите. Някои части от нашия уебсайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитки. Тези функции изискват разпознаване на браузъра дори след промяна на страницата.
Ние изискваме бисквитки за следните цели:

(1) Запомняне думи за търсене

Потребителските данни, събрани от технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили.

Използването на аналитични бисквитки има за цел да подобри качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Аналитичните бисквитки ни позволяват да научим как се използва уебсайтът, за да можем непрекъснато да оптимизираме нашето предлагане.

В тези цели се крие и нашият легитимен интерес от обработката на лични данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД

г) Продължителност на съхранение, възражение и опции за премахване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се прехвърлят от него към нашия уебсайт. Следователно, като потребител, вие имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Като промените настройките на вашия интернет браузър, можете да деактивирате или ограничите прехвърлянето на бисквитки. Бисквитките, които вече са били съхранени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашия уебсайт, може вече да не е възможно да използвате изцяло всички функции на уебсайта.

V. Форма за контакт и имейл за контакт

1. Описание и обхват на обработката на данните

Нашият уебсайт съдържа формуляр за контакт, който може да се използва за електронна връзка. Ако потребителят използва тази опция, данните, въведени в полето за въвеждане, се изпращат до нас и се съхраняват. Тези данни са:

При изпращане на съобщение се съхраняват и следните данни:

(1) IP адрес на потребителя
(2) Дата и час на регистрация

За обработка на данни вашето съгласие се получава по време на процеса на изпращане, като се позовава на тази политика за поверителност.

Като алтернатива е възможно да се свържете с нас чрез предоставения имейл адрес. В този случай личните данни на потребителя, изпратени по имейл, ще бъдат съхранени.

Никакви данни няма да бъдат предавани на трети страни в този контекст. Данните ще бъдат използвани изключително за обработка на разговора.

2. Правно основание за обработка на данните

Правното основание за обработка на данни, ако потребителят е дал своето съгласие, е член 6, параграф 1,буква (a) от ОРЗД.

Правното основание за обработката на данните, предадени в процеса на изпращане на имейл, е член 6, параграф 1, т. e) от ОРЗД. Ако и-мейл контактът ще се ползва за сключване на договор, допълнителното правно основание за обработка е член 6, параграф 1, буква (б) от ОРЗД.

3. Цел на обработката на данните

Обработката на лични данни от полето за въвеждане ни служи изключително за обработка на контакта. В случай на контакт чрез електронна поща това представлява необходим легитимен интерес за обработка на данни.
Други лични данни, обработвани по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреба с формата за контакт и гарантиране на сигурността на нашите системи за информационни технологии.

4. Продължителност на съхранение

Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. За личните данни от полето за въвеждане на формата за контакт и тези, изпратени по имейл, това е случаят, когато разговорът с потребителя приключи. Разговорът се счита за завършен, когато обстоятелствата показват, че въпросът е окончателно изяснен.

Допълнителни лични данни, събрани по време на процеса на подаване, ще бъдат изтрити най-късно след период от седем дни.

5. Възможност за възражение и изтриване

Потребителят има възможност по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на лични данни. Ако потребителят се свърже с нас по имейл, той може да възрази срещу съхраняването на лични данни по всяко време. В такъв случай разговорът не може да продължи.

Ако искате да упражните правото си на възражение, просто ни изпратете имейл на karriere@strabag.com.

Всички лични данни, съхранени във връзка с осъществяване на контакта, ще бъдат изтрити в този случай.

VI.Разкриване на доставчици на услуги

Ние разкриваме вашите лични данни на трети страни само ако тези доставчици на услуги действат от наше име, за да управляват нашите данни. Правното основание за това е чл. 6. параграф 1. буква е). от ОРЗД. Ние сме сключили споразумения за обработка на поръчки с нашите доставчици на услуги, за да гарантираме защита на данните във връзка с вашите лични данни в това отношение.

VII. Използване на Matomo Analytics

Ние използваме софтуера за уеб анализи Matomo (www.matomo.org), за да генерираме статистики за достъп и да анализираме общото потребителско поведение на уебсайта и да оптимизираме нашето уеб присъствие. Правното основание за това е чл. 6. параграф 1. буква (е) от ОРЗД.
По този начин ние конфигурирахме Matomo, както следва:
- на вашето крайно устройство не се съхраняват бисквитки;
- Последните два байта от IP адреса се съкращават и по този начин се анонимизират;
- освен страниците, които се извикват, се събират само данните, които вашият браузър предава при извикване на уебсайта / това събиране на данни е ограничено до продължителността на сесията;
- при извикване на уебсайта, вашите данни, предадени от браузъра, както и анонимизираният IP адрес, се заменят безвъзвратно с идентификатор на псевдоним на базата на сесия, така че да не може да бъде установена идентификация и следователно лична справка, този идентификатор на псевдоним също се изтрива след максимум 24 часа.

Ние използваме собствен екземпляр на Matomo на сървърите на нашата компания в ЕИП, така че никакви данни не се прехвърлят към Matomo или други трети страни.
В същото време имате възможност да активирате опцията „Не проследявай“ във вашия браузър, така че Matomo да не може да съхранява или обработва данни за вашето посещение на уебсайта.
Ако не сте активирали опцията „Не проследявай“ и не сте съгласни със съхранението и анализа на горните данни от Matomo, можете, разбира се, да възразите срещу тази обработка на данни от Matomo на нашия уебсайт по всяко време. За тази цел по-долу ви предоставяме специална вградена кутия, която е свързана с нашата система Matomo и чрез която, чрез изключване на отметката (opt-out), на вашето крайно устройство се съхранява бисквитка, която предотвратява събирането и обработка на всякакви данни от сесии на страницата на нашия уебсайт от Matomo. Моля, имайте предвид, че пълното изтриване на вашите бисквитки също означава, че тази бисквитка е изтрита и може да се наложи да се активира отново.VIII. Права на субектите на данни

Ако вашите лични данни се обработват, вие сте субект на данни по смисъла на GDPR и имате следните права по отношение на администратора на данни:

1. Право на достъп
2. Право на корекция
3. Право на ограничаване на обработването
4. Право на изтриване
5. Право на информация
6. Право на преносимост на данните
7. Право на възражение
8. Право на оттегляне на декларацията за съгласие съгласно закона за защита на личните данни
9. Автоматизирано решение по индивидуални случаи, включително профилиране
10. Право на подаване на жалба до надзорния орган