Polityka prywatności

STRABAG przestrzega zasad dotyczących ochrony prywatności
Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Ci informacji na temat tego, jak STRABAG gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych stron internetowych


I. Nasze pełne dane

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) administratorem danych osobowych jest:

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
Adres: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000054588, NIP 521-04-21-928, REGON 010676681, kapitał zakładowy 73.328.000 PLN
Tel. +48 22 71 44 800
Fax +48 22 71 44 900
pl_office.strabag@strabag.com


II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1Zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do udostępniania funkcjonującej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.
Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn oczywistych nie można uzyskać uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych
Jeżeli uzyskamy od Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie przeważają nad tymi pierwszymi, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane niezwłocznie po tym, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane w przypadku, jeśli zostało to przewidziane ustawodawstwem europejskim lub krajowym w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega administrator. Do blokady lub usunięcia danych dojdzie również po upływie okresu przechowywania, określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.


III. Udostępnianie strony internetowej i pliki cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Podczas każdej wizyty na naszej witrynie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika. Gromadzone są następujące dane:
(1) informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) system operacyjny użytkownika
(3) dostawca usług internetowych użytkownika
(4) adres IP użytkownika
(5) data i czas wizyty
(6) witryny, które przekierowują system użytkownika na naszą stronę internetową
(7) witryny, otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Dane będą również przechowywane w plikach cookies naszego systemu. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2Podstawa prawna przetwarzania danych
Prawną podstawę tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu wyświetlenia obrazu witryny internetowej na komputerze użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.
Dane są przechowywane w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji witryny internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Pozyskanych danych nie poddajemy analizie dla celów marketingowych.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania treści witryny internetowej dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu wizyty na stronie. W przypadku zapisania danych w plikach cookies, dane usuwane są najpóźniej po 180 dniach.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych potrzebnych do udostępniania treści witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.


IV. Stosowanie cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona korzysta z cookies. To pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, może to zostać zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Informacja taka zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej.
Używamy cookies, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają informacji umożliwiających rozpoznanie przeglądarki użytkownika również po zmianie witryny. W plikach są zapisywane i przekazywane następujące dane:
(1) zachowanie wyszukiwania

Na naszej stronie internetowej stosujemy również cookies, które umożliwiają analizę zachowań internautów. W ten sposób można przesyłać następujące dane:
(1) wyszukiwane słowa
(2) częstotliwość wizyt na stronie
(3) korzystanie z funkcji witryny internetowej

Zgromadzone w ten sposób dane użytkownika są poddawane pseudonimizacji za pomocą odpowiednich środków technicznych. Dlatego też przyporządkowanie danych do użytkownika odwiedzającego stronę nie jest możliwe. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Podczas wizyty na naszej witrynie internetowej, banner informacyjny poinformuje użytkownika o stosowaniu plików cookies do celów analizy, pojawi się również odnośnik do niniejszej polityki prywatności. Pojawi się również informacja o tym, jak można zapobiec zapisywaniu plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Po otwarciu naszej witryny internetowej użytkownik zostanie poinformowany o stosowaniu plików cookies do celów analizy i zostanie uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytych w tym kontekście. W związku z tym pojawi się również odnośnik do niniejszej polityki prywatności.

2. Prawna podstawa przetwarzania danych
Prawną podstawę przetwarzania danych z zastosowaniem plików cookies wymaganych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wyrażenia stosownej zgody przez użytkownika, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies, co celów analizy stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Stosowanie plików cookies, niezbędnych z technicznego punktu widzenia, ma za zadanie ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryny. Jednak bez tych plików nie będzie możliwości dostarczenia niektórych usług dostępnych za pomocą naszej strony. W tym celu niezbędna jest funkcja ponownej identyfikacji przeglądarki również po zmianie strony. Pliki cookies są niezbędne dla następujących aplikacji:
(1) zapamiętywanie wyszukiwanych pojęć

Dane użytkownika nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Pliki cookies służące do analiz są wykorzystywane w celu usprawnienia funkcjonowania naszej witryny oraz ulepszenia jej zawartości. Dostarczają informacji o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z witryny, zapewniając stałą optymalizację naszej oferty. W związku z tym, naszym prawnie uzasadnionym interesem, jest również przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę internetową. W związku z tym użytkownik posiada pełną kontrolę nad ich korzystaniem. Przesyłanie plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Już zapisane pliki można w każdej chwili usunąć. Może to również nastąpić automatycznie. W przypadku dezaktywowania tej funkcji naszej strony internetowej - funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu. Aby wyłączyć transmisję typu flash, nie należy używać domyślnych ustawień przeglądarki, lecz dokonać zmiany ustawienia programu Flash Player.

Lista plików Cookie
Plik cookie to niewielka część danych (plik tekstowy), którą witryna internetowa - gdy jest odwiedzana przez użytkownika - prosi przeglądarkę użytkownika o zapisanie na jego urządzeniu w celu zapamiętania informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookie są przez nas ustawiane i nazywane plikami cookie pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm - które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej. Dokładniej mówiąc, używamy plików cookie i innych technologii śledzenia do następujących celów:

Ściśle niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
www.strabag.pl BALANCEID Pierwsza strona Sesja
strabag.pl eupubconsent OptanonAlertBoxClosed OptanonConsent Pierwsza strona 365 Dni, 90 Dni, 90 Dni
mobile.strabag.com PHPSESSID Trzecich Sesja
www.strabag-umwelttechnik.com BALANCEID Trzecich Sesja


Cookies do analizy Web (oferent z USA)

Stosojemy Cookies dla celów analizy web, prowadzone także przez Google LLC. Mogą one transferować zarejestrowane dane do innego kraju, w szczególności do USA, nie zapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W przypadku przekazania danych osobowych do USA, istnieje ryzyko, że dane te mogą zostać poddane obróbce przez organy USA dla celów kontroli i nadzoru, ewentualnie też bez możliwości podjęcia kroków prawnych. Ponadto wskazujemy wyraźnie na fakt, że Google LLC może wiązać przedmiotowe dane z innymi Państwa danymi, jak np. przebieg procesu wyszukiwania, osobiste konta lub dane użytkownika.

Możliwość wcześniejszego odwołania przez dostosowanie „Ustawień Cookie" w naszym oświadczeniu dot. danych osobowych pozostaje przez to nienaruszona.

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
youtube-nocookie.com CONSENT Trzecich 6081 DniV. Formularz kontaktowy i kontakt drogą elektroniczną

1.
 Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zrealizuje tę opcję, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane. W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:
(1) adres IP użytkownika
(2) data i godzina rejestracji

Na przetwarzanie danych zostanie - w ramach procesu wysyłania - uzyskana zgoda użytkownika, pojawia się tu również odnośnik do niniejszej polityki prywatności.
Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną. W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania danych, dotyczących konwersacji.

2. Prawna podstawa przetwarzania danych
W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną w aspekcie przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt drogą elektroniczną ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z formularza wprowadzania danych, służy nam wyłącznie do edytowania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to prawnie uzasadniony interes niezbędny w procesie przetwarzania danych.
Pozostałe dane osobowe przetworzone podczas procesu wysyłania uniemożliwiają niewłaściwe wykorzystanie formularza kontaktowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, będzie to mieć miejsce w przypadku zakończenia korespondencji elektronicznej z użytkownikiem. Zostaje ona zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.
Dane osobowe dodatkowo zgromadzone podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku korespondencja nie może być kontynuowana.
Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługującego mu prawa do sprzeciwu, prosimy o wysłanie e-maila na nasz adres: pl_office.strabag@strabag.com.
Wszystkie dane osobowe przechowywane w ramach nawiązywania kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.


VI. Prawa podmiotu danych
Możesz skorzystać z następujących praw:
(1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
(2) prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
(3) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
(4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
(5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
(6) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą lub osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i masz następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo dostępu
2. Prawo do sprostowania
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
4. Prawo do usunięcia danych
5. Prawo do informacji
6. Prawo do przenoszenia danych
7. Prawo do sprzeciwu
8. Prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie na mocy prawa o ochronie danych
9. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego