Zásady ochrany osobných údajov

I. Meno a adresa zodpovednej osoby
Zodpovedná osoby v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj ostatných právnych ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovensko
Tel. +421 2 3262 1111
info.sk@strabag.com


II. Všeobecne k spracovaniu údajov
1. Rozsah spracovania osobných údajov
Spracujeme osobné údaje našich používateliek a užívateľov zásadne iba vtedy, pokiaľ je to potrebné na prípravu funkčnej webovej stránky, ako aj našich
obsahov a výkonov. Spracovanie osobných údajov našich používateliek a užívateľov
sa uskutočňuje pravidelne iba po súhlase užívateľa, resp. užívateľky. Výnimka platí
v takých prípadoch, v ktorých predchádzajúce vyžiadanie súhlasu zo skutočných dôvodov nie je možné a spracovanie údajov je dovolené prostredníctvom zákonných predpisov.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ pre procesy spracovania osobných údajov vyžiadate súhlas dotknutej osoby, slúži čl. 6 ods. 1 písm. a základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.
Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. To platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorá podlieha nášmu podniku, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ.
Pre prípad, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžaduje spracovanie osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny základ.
Ak je spracovanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody neprevažujú vyššie uvedený záujem, tak čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR slúži ako
právny základ pre spracovanie.
3. Vymazanie údajov a doba uloženia
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, hneď ako odpadne účel uloženia. Uloženie sa okrem toho môže uskutočniť vtedy, keď to bolo plánované prostredníctvom európskeho alebo národného zákonodarstva v právnych nariadeniach Únie, zákonoch alebo ostatných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutoční tiež vtedy, keď uplynie lehota uloženia, predpísaná uvedenými normami, iba vtedy nie, ak existuje potrebnosť ďalšieho uloženia údajov pre uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

III. Príprava webovej stránky a vytvorenie logfiles
1. Opis a rozsah spracovania údajov
Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená systém automatizované údaje a informácie počítačového systému vyvolávajúceho počítača.
Pritom sa zvýraznia nasledovné údaje:
(1) Informácie o type prehliadača a použitej verzii
(2) Operačný systém užívateľa, resp. užívateľky
(3) Internetový servisný správca užívateľa, resp. užívateľky
(4) IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky
(5) Dátum a čas prístupu
(6) Webové stránky, z ktorých sa systém užívateľa, resp. užívateľky dostal na našu internetovú stránku
(7) Webové stránky, ktoré sa vyvolajú zo systému užívateľa, resp. užívateľky
cez našu webovú stránku
Údaje sa taktiež ukladajú do Logfiles nášho systému. Uloženie týchto údajov spolu
s inými osobnými údajmi užívateľa, resp. užívateľky sa neuskutoční.
2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a Logfiles je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Dočasné uloženie IP-adresy prostredníctvom systému je potrebné, aby bolo umožnené vydanie webovej stránky na počítač užívateľa, resp. užívateľky. Na tento účel musí IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky zostať na dobu sedenia uložená.

Ukladanie sa uskutočňuje do Logfiles, aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť webovej stránky. K tomu nám slúžia údaje na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Vyhodnotenie údajov
na marketingové účely sa v tejto súvislosti neuskutočňuje.

V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
4. Doba uloženia
Údaje sa vymažú, hneď ako nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu ich získania.
V prípade záznamu údajov na prípravu webovej stránky je tomu tak vtedy, keď je príslušné sedenie ukončené.

V prípade ukladania údajov do Logfiles je to prípadom najneskôr po 180 dňoch.
5. Možnosť námietky a odstránenia
Záznam údajov na prípravu webovej stránky a na ukladanie údajov do Logfiles je nevyhnutne potrebný na prevádzku internetovej stránky. Následne zo strany užívateľa, resp. užívateľky neexistuje žiadna možnosť námietky.


IV. Používanie cookies
a) Opis a rozsah spracovania údajov
Naša webová stránka používa cookies. Pri cookies ide o textové súbory, ktoré
sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. z internetového prehliadača
na počítačový systém užívateľa, resp. užívateľky. Ak užívateľ, resp. užívateľka vyvolá webovú stránku, tak
sa môže na operačnom systéme užívateľa, resp. užívateľky uložiť cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri novom vyvolaní webovej stránky.
Používame cookies, aby sme našu webovú stránku urobili ľahšie užívateľnou. Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú, aby vyvolávaný prehliadač
sa mohol identifikovať aj po zmene stránky.
Do cookies sa pritom ukladajú a sprostredkujú nasledovné údaje:
(1) hľadanie správanie
Na našej webovej stránke okrem toho používame cookies, ktoré umožňujú analýzu správania užívateľa, resp. užívateľky pri surfovaní.
Nasledovné údaje sa môžu sprostredkovať týmto spôsobom:
(1) Zadané hľadané pojmy
(2) Častosť vyvolaní stránok
(3) Používanie funkcií webovej stránky
Údaje užívateľa, resp. užívateľky, získané týmto spôsobom sa prostredníctvom technických opatrení pseudonymizujú. Preto priradenie údajov k vyvolávajúcemu užívateľovi, resp. užívateľke nie je viac možné. Údaje sa neukladajú spoločne
s ostatnými osobnými údajmi užívateľa, resp. užívateľky.
Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ, resp. užívateľka prostredníctvom informačného bannera informovaný/á o používaní cookies na analytické účely
a odkázaný/á na toto vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež upozornenie na to, ako sa môže ukladaniu cookies zamedziť prostredníctvom nastavení v prehliadači.
Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ, resp. užívateľka informovaný/á
o používaní cookies na analytické účely a vyžiada sa súhlas na spracovanie osobných údajov použitých v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež upozornenie
na toto vyhlásenie o ochrane údajov.
b) Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia technicky potrebných cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia cookies
na analytické účely je pri existencii príslušného súhlasu užívateľa, resp. užívateľky čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
c) Účel spracovania údajov
Účelom spracovania technicky potrebných cookies je zjednodušenie používania webovej stránky pre užívateľa, resp. užívateľku. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nie je možné ponúknuť bez použitia cookies. Pre tieto je potrebné, aby
sa prehliadač rozpoznal aj po zmene stránky.
Cookies potrebujeme pre nasledovné aplikácie:
(1) Zapamätanie vyhľadávaných pojmov
Údaje užívateľa, resp. užívateľky získané prostredníctvom technicky potrebných cookies sa nepoužívajú na vypracovanie profilov užívateľa, resp. užívateľky.
Používanie analytických cookies sa uskutočňuje na účely zlepšovania kvality našej webovej stránky a jej obsahov. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme, ako sa využíva webová stránka a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať.
V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
d) Doba ukladania, možnosť námietky a odstránenia
Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa, resp. užívateľky a z tohto sa sprostredkujú na našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ, resp. užívateľka plnú kontrolu
nad používaním cookies. Prostredníctvom zmeny nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies sa môžu kedykoľvek vymazať. To sa môže uskutočniť tiež automatizovane.
Ak sa deaktivujú cookies pre našu webovú stránku, podľa možnosti nie je možné viac využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.


V. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt
1. Opis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa môže použiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak užívateľ, resp. užívateľka využije túto možnosť, tak sa údaje zadané v zadávacej maske sprostredkujú na nás a uložia sa. Tieto údaje sú:

V časovom okamihu odoslania správy sa navyše uložia nasledovné údaje:
(1) IP-adresa užívateľa, resp. užívateľky
(2) Dátum a čas registrácie
Pre spracovanie údajov sa v rámci procesu odosielania vyžiada váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Alternatívne je možné nadviazanie kontaktu cez pripravenú e-mailovú adresu.
V tomto prípade sa uložia osobné údaje užívateľa, resp. užívateľky, sprostredkované e-mailom.

V tejto súvislosti sa neuskutoční žiadne postúpenie údajov tretej osobe.
Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.
2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie údajov je pri existencii súhlasu užívateľa, resp. užívateľky čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sa sprostredkujú pri odosielaní
e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak e-mailový kontakt smeruje k ukončeniu zmluvy, tak právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
3. Účel spracovania údajov
Samotné spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky slúži na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu cez e-mail je v tom potrebný oprávnený záujem na spracovaní údajov.
Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.
4. Doba ukladania
Údaje sa vymažú, hneď ako viac nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. Pre osobné údaje zo zadávacej masky kontaktného formulára a tie, ktoré boli zaslané cez e-mail, je to prípad vtedy, keď príslušná konverzácia s užívateľom, resp. užívateľkou je ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď podľa okolností sa dá zistiť, že príslušný stav vecí je konečne objasnený.

Osobné údaje získané navyše počas procesu odosielania sa najneskôr po lehote siedmich dní vymažú.
5. Možnosť námietky a odstránenia
Užívateľ, resp. užívateľka má kedykoľvek možnosť odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak užívateľ, resp. užívateľka nadviaže s nami e-mailový kontakt, tak môže ukladanie osobných údajov kedykoľvek odmietnuť. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať.

Pre prípad, že chcete využiť vaše právo na námietku, napíšte nám jednoducho
cez e-mail na info.sk@strabag.com.

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené pri nadviazaní kontaktu, sa v tomto prípade vymažú.


VI. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú osobné údaje od vás, ste dotknutá osoba v zmysle GDPR a voči zodpovednému subjektu vám prináležia nasledovné práva:
1. Právo na informáciu
2. Právo na opravu
3. Právo na obmedzenie spracovania
4. Právo na vymazanie
5. Právo na oznámenie
6. Právo na prenositeľnosť údajov
7. Právo na námietku
8. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase týkajúce sa právnej ochrany údajov
9. Automatizované rozhodnutie v jednotlivom prípade vrátane profilovania
10. Právo na sťažnosť na dozornom úrade


VII. Informácia dotknutej osobe podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) - monitorovanie priestorov

Táto informácia je určená dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom kamerového systému podnikov skupiny STRABAG pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Ovládajúcim podnikom skupiny je spoločnosť STRABAG SE a ovládané podniky pôsobiace na území Slovenskej republiky sú:

STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 31 319 637
BHG SK s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 35 770 295
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30 228 247
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 559 123
OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava, IČO: 17 310 016
SAT SLOVENSKO s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 44 628 480
STRABAG BMTI s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 31 341 403
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 35 871 164

(ďalej len: „Prevádzkovateľ“)
Prevádzkovateľ týmto dotknutej osobe pred získaním osobných údajov vopred poskytuje nasledujúce informácie:
a) účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
(i) ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 pís. f) Zákona – ochrana majetku
Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronických monitorovacích systémov, pričom Prevádzkovateľ
zabezpečuje striktné dodržiavanie zákonných lehôt stanovených pre likvidáciu takto získaných údajov,
(ii) evidencia dochádzky personálu,
(iii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa - vedenie stavebného
a montážneho denníka, preukázanie
splnenia povinností o oboznámení a školení pracovníkov a ďalších osôb nachádzajúcich sa na stavbe
prevádzkovateľa školení v zmysle osobitných predpisov (Zákon o BOZP, právne predpisy na úseku ochrany
životného prostredia),
(iv) zaznamenávanie realizácie stavby ako súčasť stavebno-technickej dokumentácie stavby, kde náhodne môže
prísť k nasnímaniu a zaznamenaniu osôb na stavbe;
b) rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov: zobrazenie postavy dotknutej osoby v prípade elektronického
monitorovania stavieb;
c) identifikačné údaje subjektov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa: strážna služba,
objednávatelia, subdodávatelia a iní partneri Prevádzkovateľa či už v priamom alebo nepriamom zmluvnom vzťahu
vykonávajúci činnosti spojené s monitorovaním, posudzovaním a vyhodnocovaním postupu výstavby a výkonom
zákonných povinností, CML CONSTRUCTION SERVICES s.r.o.;
d) poskytovanie osobných údajov tretím stranám: osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám;
e) sprístupňovanie osobných údajov príjemcom: kontrolné a inšpekčné orgány štátnej správy, orgány činné
v priestupkovom / trestnom konaní, súdy, investor / zmluvný partner Prevádzkovateľa;
f) zverejňovanie: osobné údaje nebudú zverejňované;
g) tretie krajiny: neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín;

Ďalšie informácie poskytované dotknutej osobe:
i) doba spracúvania osobných údajov – podľa účelu spracúvania osobných údajov určená osobitnými právnymi
predpismi stanovujúcimi úložné lehoty, resp. viazaná na trvanie zmluvných vzťahov
a z nich vyplývajúcich práv
a povinností, po uplynutí úložnej lehoty / trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy / iného spôsobu
skončenia účelu / na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov budú osobné údaje zlikvidované
v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
ii) dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom spracovávaným
Prevádzkovateľom, a ďalej má právo na opravu a výmaz nesprávnych osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov v prípadoch, kedy povinnosť spracúvať alebo uchovávať osobné údaje nevyplýva z osobitných
právnych predpisov, právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch uvedených
v § 24 Zákona, právo na
prenosnosť údajov a právo namietať,
iii) dotknutá osoba je v súvislosti so spracúvaním osobných údajov oprávnená podať návrh na začatie konania na
Úrade na ochranu osobných údajov za účelom zistenia, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov alebo k porušeniu Zákona,
v) v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na základe plnenia zákonných povinností
Prevádzkovateľa, resp. plnenia zmluvných vzťahov Prevádzkovateľa, kde je spracúvanie osobných údajov zároveň
nevyhnutné pre plnenie činností dotknutej osoby na stavbe, je dotknutá osoba povinná strpieť spracúvanie
osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu danom účelom;