Predtým ako spolu začneme:

Previerka pred nástupom
do zamestnania v spoločnosti STRABAG
Fotografia ženy so stavebnou prilbou s IPadom v ruke

Previerka pred nástupom do zamestnania je kontrola správnosti príslušných informácií v žiadosti o zamestnanie, pričom sa zohľadňujú platné predpisy o ochrane údajov a iné právne rámcové podmienky. Kontrola by sa spravidla mala vykonávať len v prípade tých uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o pozíciu zahŕňajúcu výkon obzvlášť dôverných úloh alebo personálnu a/alebo finančnú zodpovednosť.
V niektorých osobitných prípadoch sa môžu niektoré kontroly a opatrenia stanovené
v rámci previerky a podrobne opísané nižšie javiť ako potrebné aj v prípade iných uchádzačov.

Ak sa na pozíciu, o ktorú sa uchádzaš, vzťahuje kontrola alebo ak žiadosť zahŕňa osobitný prípad, v ktorom sa javí ako potrebné rozsiahlejšie zhromažďovanie
a spracúvanie osobných údajov, budeme ťa o forme a rozsahu kontroly informovať osobitne pred jej vykonaním.

Často kladené otázky týkajúce sa previerky pred nástupom do zamestnania