Prohlášení o ochraně dat

I. Jméno a adresa odpovědné osoby
Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně dat a jiných národních zákonů členských států na ochranu dat, jakož i ostatních právních ustanovení
na ochranu dat je:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Česká republika

Tel. +420 222 868 111
info.cz@strabag.com


II. Všeobecně ke zpracování dat
1. Rozsah zpracování osobních dat
Zpracováváme osobní data našich uživatelek a uživatelů zásadně pouze tehdy, pokud je to potřebné k poskytnutí funkční webové stránky, jakož i našich obsahů
a výkonů. Zpracování osobních dat našich uživatelek a uživatelů probíhá zpravidla pouze po schválení uživatele, resp. uživatelky. Výjimka platí v takových případech,
v nichž není předchozí vyžádání souhlasu z faktických důvodů možné a zpracování dat je zákonnými předpisy dovoleno.

2. Právní základ pro zpracování osobních dat
Pokud si pro procesy zpracování osobních dat vyžádáme souhlas dotčené osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR).
Při zpracovávání osobních dat, které je potřeba ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou dotčená osoba je, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. Toto platí i pro procesy zpracování, které jsou potřebné k provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních dat potřebné ke splnění právní povinnosti, jíž náš podnik podléhá, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.
Pro případ, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby zpracování osobních dat činí potřebným, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní základ.
Je-li zpracování potřebné k ochraně oprávněných zájmů našeho podniku nebo třetí osoby a nepřevažují-li zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby prvně jmenovaný zájem, pak jako právní základ pro zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
3. Vymazání dat a doba uložení
Osobní data dotčené osoby jsou vymazána nebo zablokována, pokud odpadne účel uložení. Uložení může trvat nadále, jestliže to bylo evropským nebo národním zákonodárstvím v unijně právních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, jimž odpovědná osoba podléhá, předem stanoveno. Zablokování či vymazání dat probíhá pak i tehdy, jestliže uplyne jmenovanými normami předepsaná lhůta pro uložení, ledaže by existovala nutnost dalšího uložení dat pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.


III. Příprava webových stránek a vyhotovení přihlašovacích souborů (logfiles)
1. Popis a rozsah zpracování dat
Při každém otevření naší internetové stránky zaznamená náš systém automaticky data a informace z počítačového systému vyvolávacího počítače.
Přitom jsou pořizována následující data:

(1) Informace o typu prohlížeče a používané verzi
(2) Provozní systém uživatele, resp. uživatelky
(3) Internetový servisní provider uživatele, resp. uživatelky
(4) IP-adresa uživatele, resp. uživatelky
(5) Datum a čas přístupu
(6) Webové stránky, z nichž se systém uživatele, resp. uživatelky na naši internetovou stránku dostal
(7) Webové stránky, které jsou otevřeny ze systému uživatele, resp. uživatelky
přes naši webovou stránku

Data jsou taktéž ukládána v přihlašovacích souborech našeho systému. Ukládání těchto dat spolu s jinými osobními daty uživatele, resp. uživatelky se neděje.
2. Právní základ pro zpracování dat
Právním základem pro přechodné ukládání dat a přihlašovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování dat
Přechodné ukládání IP-adresy systémem je nutné, aby se umožnilo otevření webové stránky do počítače uživatele, resp. uživatelky. K tomu musí zůstat IP-adresa uživatele, resp. uživatelky po dobu logického spojení na terminálu uložena.

Uložení v přihlašovacích souborech probíhá proto, aby se zajistila funkčnost webové stránky. K tomu nám slouží data pro optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Vyhodnocení dat k účelům marketingu se v této souvislosti nekoná.

V těchto cílech spočívá i náš oprávněný zájem o zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
4. Doba trvání uložení
Data jsou vymazána, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich zjišťování potřebná. V případě pořizování dat k přípravě webové stránky je toto ten případ, kdy je příslušné logické spojení na terminálu ukončeno.

V případě uložení dat v přihlašovacích souborech je toto ten případ nejpozději po 180 dnech.
5. Možnost protestu a odstranění
Shromažďování dat k přípravě webové stránky a ukládání dat do přihlašovacích souborů je pro provoz internetové stránky naléhavě potřebné.
A proto neexistuje ze strany uživatele, resp. uživatelky žádná možnost protestu.
  
  
IV. Používání cookies
a) Popis a rozsah zpracování dat
Naše webová stránka používá cookies. U cookies se jedná o textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem na systém počítače uživatele, resp. uživatelky. Otevře-li uživatel, resp. uživatelka webovou stránku, pak může být cookie na provozním systému uživatele, resp. uživatelky, uloženo. Toto cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném otevření webové stránky.
Používáme cookies, abychom vytvořili naši webovou stránku pro uživatele, resp. uživatelky příznivěji. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby otevřený prohlížeč mohl být identifikován i po změně stránky.
V cookies jsou přitom ukládána a předávána následující data:
(1) chování vyhledávání
Na naší webové stránce používáme navíc cookies, která umožňují analýzu surfování uživatele, resp. uživatelky.
Tímto způsobem mohou být předávána následující data:
(1) Zadané vyhledávané výrazy
(2) Četnost otevírání stránky
(3) Využívání funkcí webové stránky
Data uživatelů, resp. uživatelek, získaná tímto způsobem jsou technickými opatřeními pseudonymizována. Proto je přiřazení dat k vyvolávajícímu uživateli, resp. uživatelce, již nemožné. Data nejsou ukládána společně s ostatními osobními daty uživatelů, resp. uživatelek.
Při otevření naší webové stránky jsou uživatelé resp. uživatelky informováni informačním bannerem o použití cookies k účelům analýzy a odkázáni na toto prohlášení o ochraně dat. V této souvislosti dochází i k odkazu na to, jak může být ukládání cookies v nastaveních prohlížeče zamezeno.
Při otevření naší webové stránky je uživatel, resp. uživatelka, informován o používání cookies k účelům analýzy a požadován souhlas s rozšiřováním osobních dat používaných v této souvislosti. V této souvislosti je uskutečněn i odkaz na toto prohlášení o ochraně dat.
b) Právní základ pro zpracování dat
Právním základem pro zpracování osobních dat za použití technicky nutných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních dat za použití cookies k účelům analýzy je při existenci příslušného schválení uživatele, resp. uživatelky čl. 6 odst. 1 písm.
a GDPR.
c) Účel zpracování dat
Účelem používání technicky nutných cookies je zjednodušit používání webových stránek uživateli, resp. uživatelkami. Některé funkce naší internetové stránky nemohou být bez použití cookies nabízeny. Pro tyto je potřebné, aby byl prohlížeč rozpoznán znovu i po změně stránky.
Cookies potřebujeme pro následující aplikace:
(1) Záznam hledaných pojmů
Uživatelská data shromážděná technicky nutnými cookies nejsou používána
k sestavování uživatelských profilů.
Použití cookies k analýze se děje za účelem zlepšení kvality naší webové stránky
a jejích obsahů. Analýzou cookies se dozvíme, jak je webová stránka využívána,
a tak můžeme naši nabídku stále optimalizovat.
V tomto účelu spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování osobních dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
d) Doba trvání uložení, možnost protestu a odstranění
Cookies jsou ukládána na počítači uživatele, resp. uživatelky a z něj předávány naší straně. Proto máte jako uživatel, resp. uživatelka, plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložená cookies mohou být kdykoliv vymazána. To se může dít i automaticky. Jsou-li cookies pro naši webovou stránku deaktivována, možná nemohou již být všechny funkce webové stránky v plném rozsahu využívány.
Zprostředkování Flash-Cookies se nedá zamezit přes nastavení prohlížeče, avšak změnami nastavení Flash Players.
V. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
1. Popis a rozsah zpracování dat
Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který může být použit pro elektronické navázání kontaktu. Pokud se uživatel, resp. uživatelka této možnosti chopí, pak jsou nám data zadaná v zadávací masce zprostředkována a jsou uložena. Tato data jsou:

V okamžiku odeslání zprávy jsou mimoto uložena následující data:
(1) IP-adresa uživatele, resp. uživatelky
(2) Datum a čas registrace
Pro zpracování dat je vyžadován v rámci odesílacího procesu Váš souhlas a je odkazováno na toto prohlášení o ochraně dat.

Alternativně je možné navázání kontaktu přes poskytnutou e-mailovou adresu.
V takovém případě jsou osobní data uživatele, resp. uživatelky zprostředkovaná přes e-mail ukládána.

V této souvislosti nedochází k předávání dat třetím osobám. Data jsou používána výhradně pro zpracování konverzace.
2. Právní základ pro zpracování dat
Právním základem pro zpracování dat je při existenci souhlasu uživatele, resp. uživatelky čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právním základem pro zpracování dat, která jsou předávána v souvislosti
s přeposíláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování č. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
3. Účel zpracování dat
Zpracování osobních dat ze zadávací masky nám slouží jen k vypracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu přes e-mail je v tom potřebný oprávněný zájem na zpracování dat.
Ostatní osobní data zpracovávaná během procesu odesílání slouží k tomu,
aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a zajistila se bezpečnost našich informačně technických systémů.
4. Doba trvání uložení
Data se vymažou, pokud již nejsou pro dosažení účelu jejich získání potřebná.
Pro osobní data ze zadávací masky kontaktního formuláře a ta, která byla zaslána
e-mailem, je toto ten případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem, resp. uživatelkou ukončena. Ukončena je konverzace poté, kdy se dá z okolností usoudit, že dotyčná situace byla nakonec vysvětlena.

Osobní data získaná dodatečně během odesílacího procesu jsou nejpozději po sedmi dnech vymazána.
5. Možnost protestu a odstranění
Uživatel, resp. uživatelka má kdykoliv možnost souhlas se zpracováním osobních dat odvolat. Pokud se uživatel, resp. uživatelka, s námi spojí pomocí e-mailu, pak může
s uložením osobních dat kdykoliv nesouhlasit. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

Pro případ, že byste chtěli uplatnit své právo protestu, pak nám to jednoduše
e-mailem napište na info.cz@strabag.com.

Všechna osobní data, která byla v souvislosti s navázáním kontaktu uložena, jsou
v takovém případě vymazána.


VI. Použití Matomo Analytics
Software pro analýzu webu Matomo (www.matomo.org) používáme za účelem statistiky přístupu, k analýze obecného chování při používání našich webových stránek a k optimalizaci našich webových stránek.
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 (1) f) GDPR.

Matomo jsme nakonfigurovali tak, že:
- na vašem koncovém zařízení nejsou umístěny žádné soubory cookie;
- IP adresa je zkrácena o poslední dva bajty a je tak anonymizována;
- kromě otevřených stránek jsou zaznamenávána pouze data přenášená vaším prohlížečem při přístupu na webovou stránku / tento záznam dat je omezen na příslušnou dobu trvání návštěv;
- při otevření webové stránky jsou vaše data přenášená prohlížečem a anonymizovaná IP adresa nezvratně nahrazena ID pseudonymu na základě relace, takže nemůže být zjištěna žádná identifikace, a tudíž žádná osobní reference, přičemž toto ID pseudonymu je nejpozději do 24 hodin po relaci také vymazáno.

Používáme vlastní instanci Matomo na serverech naší společnosti v rámci Evropského hospodářského prostoru, takže Matomo nebo jiným třetím stranám nejsou přenášena žádná data.

Kromě toho máte možnost ve svém prohlížeči aktivovat možnost „Nesledovat“. V tomto případě Matomo neukládá ani nezpracovává žádná data z vaší návštěvy webu.

Pokud jste neaktivovali možnost „Nesledovat“ a nesouhlasíte se shromažďováním a analýzou výše uvedených údajů, můžete proti tomuto zpracování na naší webové stránce kdykoli vznést námitku. Za tímto účelem vám níže poskytujeme speciální inline rám, který je propojen s naším systémem Matomo. Deaktivací zaškrtávacího políčka (opt-out) se na vašem koncovém zařízení uloží soubor cookie, který zabraňuje shromažďování a zpracování jakýchkoli údajů o relacích na našich webových stránkách společností Matomo. Vezměte prosím na vědomí, že smazáním souborů cookie se smaže i tento soubor cookie a možná jej budete muset znovu aktivovat.
VII. Práva dotčené osoby

Jsou-li Vaše osobní data zpracovávána, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR
a přísluší Vám následující práva vůči odpovědným osobám:
1. Právo na informace
2. Právo na opravu
3. Právo na omezení zpracování
4. Právo na vymazání
5. Právo na sdělení
6. Právo na přenositelnost dat
7. Právo odporu
8. Právo na odvolání právního prohlášení souhlasu k ochraně dat
9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profilování
10. Právo na stížnost u dozorčího úřadu


VIII. Monitorované prostory

Tato informace je určena subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím kamerového systému podniků skupiny STRABAG působících
na území České republiky. Ovládajícím podnikem skupiny je společnost STRABAG SE
a ovládané podniky působící
na území České republiky jsou:

BHG CZ s.r.o., Vrbenská 1931/29, PSČ 370 06, České Budějovice 5, IČO: 261 03 052
BITUNOVA spol. s r.o., Havlíčkova 4923/60a, PSČ 586 01, Jihlava, IČO: 494 33 601
STRABAG BMTI s.r.o., Tovární 756/3, PSČ 643 00, Brno - Chrlice, IČO: 255 48 433
STRABAG BRVZ s.r.o., Kačírkova 982/4, PSČ 1580 00, Praha 5 - Jinonice, IČO: 251 81 670
KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, PSČ 721 00, Ostrava – Svinov, IČO: 494 52 011
Brněnská obalovna, s.r.o., Tovární 756/3, PSČ 643 00, Brno - Chrlice, IČO: 645 06 924
Hrušecká obalovna, s.r.o., Nádraží č. ev. 130, PSČ 691 56, Hrušky, IČO: 253 29 685
Jihočeská obalovna, spol. s r.o., č.p. 76, PSČ 370 01, Planá, IČO: 608 27 823
SAT s.r.o., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 494 51 251
OAT, s.r.o., Nedokončená 363/38, PSČ 102 00, Praha 10 – Štěrboholy, IČO: 496 16 374
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 608 38 744
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, PSČ 400 03, Ústí nad Labem – Střekov, IČO: 254 29 949
STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5- Jinonice, IČO 438 74 835
STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 453 59 041
TPA ČR, s.r.o., Vrbenská 1821/31, PSČ 370 06 České Budějovice, IČO: 251 22 835
FRISCHBETON s.r.o., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 407 43 187
STRABAG Asfalt s.r.o., Na Švadlačkách 478, PSČ 392 01, Soběslav II, IČO: 251 86 183
STRABAG AG – odštěpný závod, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 659 90 960
(dále jen: „Správce“)
Správce tímto subjektu údajů před získáním osobních údajů předem poskytuje následující informace:

a) účel a právní základ zpracování osobních údajů:
(i) ochrana oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR – ochrana majetku Správce prostřednictvím elektronických monitorovacích systémů, přičemž Správce zajišťuje striktní dodržování zákonných lhůt stanovených pro likvidaci takto získaných údajů,
(ii) evidence docházky personálu,
(iii) plnění zákonných povinností Správce - vedení stavebního a montážního deníku, prokazování splnění povinností o obeznámení a školení pracovníků a dalších osob nacházejících se na stavbě Správce, školení ve smyslu zvláštních předpisů (oblast BOZP podle zákoníku práce, právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí),
(iv) zaznamenávání realizace stavby jako součást stavebně-technické dokumentace stavby, kde náhodně může dojít k nasnímání a zaznamenání osob na stavbě;

b) rozsah a seznam zpracovávaných osobních údajů: zobrazení postavy subjektu údajů v případě elektronického monitorování staveb;

c) identifikační údaje subjektů, které mohou zpracovávat osobní údaje jménem Správce: strážní služba, objednavatelé, subdodavatelé a jiní partneři Správce
v přímém či nepřímém smluvním vztahu vykonávající činnosti spojené
s monitorováním, posuzováním a vyhodnocováním postupu výstavby a výkonem zákonných povinností, CML CONSTRUCTION SERVICES s.r.o.;

d) poskytování osobních údajů třetím stranám: osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám;

e) zpřístupňování osobních údajů příjemcům: kontrolní a inspekční orgány státní správy, orgány činné v přestupkovém / trestním řízení, soudy, investor / smluvní partner Správce,

f) zveřejňování: osobní údaje nebudou zveřejňovány;

g) třetí země: neuskuteční se přenos osobních údajů do třetích zemí;

Další informace poskytování subjektu:
i) doba zpracování osobních údajů – podle účelu zpracování osobních údajů je určena zvláštními právními předpisy stanovujícími úložní lhůty, resp. vázána na trvání smluvních vztahů a z nich vyplývajících práv a povinností, po uplynutí úložné lhůty / trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy / jiného způsobu skončení účelu / na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů budou osobní údaje zlikvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy;
ii) subjekt údajů má právo od Správce požadovat přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem, a dále má právo na opravu a výmaz nesprávných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů v případech, kdy povinnost zpracovávat anebo uchovávat osobní údaje nevyplývá ze zvláštních právních předpisů, právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR, právo na přenosnost údajů a právo namítat,
iii) subjekt údajů je v souvislosti se zpracováním osobních údajů oprávněn podat návrh na zahájení řízení na Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem zjištění, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracování osobních údajů
anebo k porušení Zákona,
v) v případech, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné na základě plnění zákonných povinností Správce, resp. plnění smluvních vztahů Správce, kde je zpracování osobních údajů zároveň nezbytné pro plnění činností subjektu údajů
na stavbě, je subjekt údajů povinen strpět zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu daném účelem